GDPR OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

EMONIX elektric s.r.o.

Vyplněním osobních údajů *) (OU) poskytujete souhlas se zpracováním Vámi poskytnutých osobních údajů, a to v souladu platnou právní úpravou zákona č. 101/2000 Sb. a od 25. 5. 2018 s nařízením Evropského parlamentu a Rady 2016/679, které se zabývá ochranou fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů, a to na dobu do odvolání tohoto souhlasu.

*) jméno, příjmení, adresa, telefonní číslo, email, jsou použity pro evidenci vaší zakázky

Vaše OU zpracováváme na základě vašeho dobrovolného a jednoznačného souhlasu pro účely:

  • evidenci prací a komunikací spojenou s procesem vaší zakázky
  • evidenci prací a komunikací spojenou s procesem vašeho obchodního případu

a to po dobu 10 let od poskytnutí vašeho souhlasu.

Máte právo souhlas kdykoliv odvolat písemně nebo mailem na naší adrese. Vaše OU nepředáme žádné třetí straně. OU budou zpracovávány a chráněny před zneužitím v souladu s nařízení EP a Rady 2016/679.

Máte právo na přístup k OU, které o vás zpracováváme, právo na jejich opravu, pokud budou nesprávné, nepřesné nebo neúplné, právo požadovat výmaz vašich OU, popř. omezení jejich zpracování, máte právo vznést námitku proti zpracování vašich OU, máte právo na přenositelnost OU, které jste nám poskytl, a které automatizovaně zpracováváme na základě vašeho souhlasu, a to ve strukturovaném a běžně používaném a strojově čitelném formátu. Kromě výše uvedeného máte též právo podat stížnost u dozorového úřadu (UOOU).

V případě jakýchkoliv požadavků na vše, co se týká GDPR a zpracování vašich údajů se , prosím na nás prosím obracejte prostřednictvím emailu na hurtova@emonix.cz nebo přímo v sídle našich společností.